Make your own free website on Tripod.com
>>> Audio


Midis - Covers:
Gimme Some Lovin' Midi
Shake Your Tail Feather Midi
Good Lovin' Midi
Money (That's What I Want) Midi
Summertime Blues Midi
Sunshine on Your Love Midi

Midis - Older:
Soldier Midi
Poison Ivy Midi

Midis - Middle of Nowhere:
Thinking of You Midi
MMMBop Midi
Weird Midi
Speechless Midi
Where's The Love Midi
Yearbook Midi
I Will Come To You Midi
Madeline Midi
With You In Your Dreams Midi
Man From Milwaulkee Midi

Midis - Snowed In:
Rockin' Around (The Christmas Tree) Midi

Midis - This Time Around:
This Time Around

Wavs - Full:
Full wav of I Will Come To You -From 'Live from Albertane'-
Full wav of Stories -From 'Road to Albertane'-
Full wav of Man From Milwaulkee -An older wav (not from MON)-
Full wav of Boomerang
Full wav of Don't Accuse

Wavs - Clips of Remix:
Clip of MMMBop Remix
Clip of Weird Remix